warunki-gwarancji-na-akumulatory

FAQ 2004-02-20 Warunki gwarancji na akumulatory

CENTRA EXIDE

Warunki gwarancji dla akumulatorów Centra i Exide:

1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora.

2. Okres gwarancji (od daty sprzedaży akumulatora) wynosi:
a) 24 miesiące* - dla akumulatorów gamy STANDARD i PLUS
do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe,
b) 36 miesiące* - dla akumulatorów gamy FUTURA do pojazdów
wykorzystywanych jako samochody osobowe,
c) 12 miesięcy - dla akumulatorów STANDARD do samochodów
ciężarowych oraz STANDARD (6V) do maszyn i pojazdów rolniczych,
d) 18 miesięcy – dla akumulatorów SUPER HEAVY DUTY I HEAVY
DUTY do samochodów ciężarowych oraz HEAVY DUTY (6V)
do maszyn i pojazdów rolniczych,
e) 12 miesięcy - dla akumulatorów motocyklowych,
*Dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI okres gwarancyjny wynosi 18 miesięcy.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora, reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży lub wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym akumulatorem.

5. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
5.1 wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
5.2 samowolne naprawy,przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż akumulatora w pojeździe,
5.3 nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu,
obsłudze, konserwacji, eksploatacji i przechowywaniu akumulatora,
5.4 zasiarczenie ogniw w akumulatorze spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
5.5 uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe:
-spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania poniżej
13,9 V(dla instalacji 12 V),
-spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania powyżej
14,5 V(dla instalacji 12 V)

6. Nie podlega reklamacji akumulator, którego niesprawnością jest tylko stan nienaładowania.

7. Dla wszystkich spraw nie obiętych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy art.577 581 Kodeksu Cywilnego.

8. Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.

POINTS JENOX
Warunki gwarancji na akumulatory point S i Jenox:

1. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady fabrycznej, akumulator należy dostarczyć do punktu sprzedaży,nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia się wady. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora na nowy.

2. Podstawą rozpatrywania zasadności reklamacji jest wypełniona karta gwarancyjna.

3. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
3.1 wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz wywołane nimi wady,
3.2 samowolne naprawy, przeróbki oraz niezgodna z instrukcją instalacja w pojezdzie,
3.3 nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji akumulatora,
3.4 niezgodna z instrukcją gęstość, poziom i czystość elektrolitu oraz parametry ładowania niezgodne z wymaganiami,
3.5 zasiarczenie ogniw akumulatora,
3.6 uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną w pojezdzie,
3.7 zastosowanie w pojezdzie akumulatora o pojemności i prądzie rozruchowym niezgodnym z zaleceniami producenta pojazdu.

4. Nie podlega reklamacji akumulator, którego powodem niesprawności jest tylko stan nie naładowania .

5. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia płyt (spłynięcie mas czynnych) np. po dokonaniu przewidywanych dla akumulatorów ołowiowych 5 tys. standardowych cykli rozruchowych.

6. Prawo gwarancji wygasa w przypadku stwierdzenia zastosowania w akumulatorze środków aktywujących.

7. W sprawach szczegółowych nie ujętych w warunkach gwarancji obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

OKRES GWARANCJI

1. Okres gwarancji za wady fabryczne akumulatorów obejmuje:
-24 miesiące dla akumulatorów o pojemności do 120 Ah,
-18 miesięcy dla akumulatorów o pojemności powyżej 120 Ah,od daty zakupu akumulatora.
 

BOSCH Warunki gwarancji na akumulatory Bosch:

1. Gwarancja obejmuje:
a) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów bezobsługowych suchoładowanych w białych obudowach oraz akumulatorów absolutnie bezobsługowych BOSCH SILVER, przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
b)  Okres 12 miesięcy dla akumulatorów bezobsługowych suchoładowanych w białych obudowach oraz akumulatorów absolutnie bezobsługowych BOSCH SILVER, przeznaczonych do taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych i ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładownie akumulatora (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.

2. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
a) akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania,
b) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,
c) samowolne naprawy lub przeróbki,
d) zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,
e) niezgodne z instrukcja zamontowanie akumulatora w pojeździe,
f) uszkodzenie akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,
g) głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8 V),
a)”wygotowanie” akumulatora (napięcie ładowania powyżej 14,4 V),
h) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,
i) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej,
j) zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchu niezgodnym z zaleceniami producenta

3. Pojawienie się usterki w akumulatorze.
O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do punktu sprzedaży z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną reklamowanego akumulatora. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora na wolny od wad.

4. Pozostałe warunki:
a) Napięcie ładowania w pojeździe powinno zawierać się w granicach 13,8 V – 14,4 V.
b) Celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu - o ile możliwe w Bazie Akumulatorowej Bosch lub w Stacji Serwisowej Bosch.
c) Akumulatory suchoładowane w białych obudowach winny być napełniane w autoryzowanych stacjach serwisu akumulatorów.