warunki-sprzedazy-ratalnej

FAQ 17.10.2005 Warunki sprzedaży ratalnej

Prezentujemy warunki sprzedaży ratalnej w sklepie Opony.pl.

O przyznanie kredytu ratalnego mogą ubiegać się osoby posiadające dochody:

 • 602,00 - osoby pracujące i prowadzące działalność gospodarczą,
 • 480,00 - rolnicy,
 • 493,00 - emeryci,
 • 389,00 - renciści,
 • 531,28 - osoby będące na zasiłku przedemerytalnym.

Wymagane dokumenty


Od osoby fizycznej:

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa, legitymacja emeryta i rencisty, legitymacja służbowa),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach.

Emeryci i renciści:

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument potwierdzający tożsamość - legitymacja emeryta lub rencisty,
 • oryginał ostatniego odcinka lub zaświadczenie z ZUS,
 • kserokopia orzeczenia komisji lekarskiej (dotyczy wyłącznie rencistów poniżej 55 roku życia) lub inny dokument z wyszczególnioną datą do kiedy renta jest przyznana.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa),
 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia),

oraz:

Księga przychodów i rozchodów :

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc),
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące lub kserokopie deklaracji PIT-5 za ostatnie 3 miesiące (kserokopie deklaracji PIT-5 powinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów).

Ryczałt :

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc),
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc),
 • informacja z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania podatku lub kserokopie deklaracji PIT-27 (półroczny) lub PIT-28 (roczny) - kserokopie powinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów,
 • oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.

Karta podatkowa :

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc),
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc),
 • decyzja o ustaleniu wysokości kwoty podatku wynikającego z karty podatkowej (deklaracja PIT-17),
 • oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.

Od osoby prowadzącej działalność rolniczą :

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa),
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa,
 • na spłatę miesięcznej raty, klient może przeznaczyć do 50 % swojego dochodu netto.